Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
01.10.2020 00:00

Procedura zasad funkcjonowania oraz zachowania bezpieczeństwa w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników

3
PROCEDURA ZASAD FUNKCJONOWANIA ORAZ ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 DLA UŻYTKOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki - przy każdym z wejść.
 2. Wyznacza się bezpieczną odległość - strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 3. Skraca się czas przebywania na terenie Biblioteki na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 4. Sala komputerowa - jest otwarta, jednak czas pracy przy komputerze zostaje skrócony. Należy korzystać ze stanowsk oznaczonych jako "zdezynfekowane". Jednocześnie z sali komputerowej mogą korzystać 3 osoby.
 5. Pokój muzealny „Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej” można zwiedzać - bez możliwości korzystania z foteli.
 6. Do odwołania nieczynna jest sala gier planszowych.
 7. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie osłony nosa i ust oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku. Zaleca się korzystanie z rękawiczek. Użytkownik osłony nosa i ust nie zostanie obsłużony.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników zbiory można wypożyczać po uprzednim zamówieniu:
  1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika;
  2. telefonicznie pod numerem 22 350 96 35;
  3. mailowo pod adresem info@biblioteka-komorow.pl;
  4. poprzez portal społecznościowy facebook w wiadomości prywatnej
  5. poprzez wrzucenie kartki do skrzynki oznaczonej „tu wrzuć zamówienie na książki i płyty”
 2. Dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika usytuowanym w piwnicy budynku. Zamówienia są gotowe do odbioru w dniu następnym po zamówieniu.
 3. Jeśli zamówienie będzie niekompletne bibliotekarz skontaktuje się z użytkownikiem.
 4. Czytelnik, który podał adres e-mail zostanie powiadomiony z systemu bibliotecznego mailem o możliwości odbioru zamówionych zbiorów (dla każdej zamówionej książki oddzielnie).
 5. Zbiory można odebrać w wyznaczonym punkcie zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki opisanymi §6.

 

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.
 2. Zwrotu zbiorów należy dokonać w wyznaczonym punkcie bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek w piwnicy w sali gier planszowych, który odpisuje zbiory i wkłada do odpowiednio oznaczonych kartonów na kwarantannę. Czytelnik korzysta z wejścia dolnego.
 3. Czytelnik otrzymuje od bibliotekarza kartkę z informacją o ilości zwróconych zbiorów. Tożsama informacja jest dołączona do zwracanych książek i płyt. Zwracane zbiory pozostają na karcie czytelnika na czas kwarantanny.
 4. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni do kartonów, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 5. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
 6. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć osłonięty nos i usta (np. założoną maskę) i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.

 

§6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

 1. W ramach otwarcia Biblioteki czynna będzie do odwołania w zmienionych godzinach:
  Dni otwarcia Godziny otwarcia Przerwa na pełną dezynfekcję
  poniedziałek 12.00-18.00 14:30-15:30
  środa 12.00-19.00 15:00-16:00
  czwartek 10.00-16.00 12:30-13:30
  piątek 12.00-18.00 14:30-15:30

  Ze względu na wymogi sanitarne prosimy o zaplanowanie przyjścia na co najmniej 15 minut przed zamknięciem.
   

 2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 3. Zamówione wcześniej zbiory można odebrać przy stanowisku w sali komputerowej. Czytelnik wchodzi dolnym wejściem.
 4. Czytelnik, który chce samodzielnie wybrać zbiory wchodzi standardowym wejściem do biblioteki i pobiera koszyk. W bibliotece jednocześnie może przebywać 5 osób wybierających książki - jeśli brakuje koszyka należy zaczekać z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. 
 5.  Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki udostępnianych elektronicznie.
 6. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed podejściem do stanowiska obsługi, mieć osłonięty nos i usta oraz zaleca się używanie jednorazowych rękawic, a także zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.
 7. Znacznie ograniczona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki.

 

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Należy bezwzględnie zgłosić incydent do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy bezwzględnie ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
 3. Zaleca się użytkownikom na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej i udostępnianych w gablotach