Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
04.05.2021 00:10

Ważne informacje

5
Szczegółowe zasady obowiązujące od 4.05. 2021 roku w bibliotece w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.
Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z nimi i do nich stosować.

Procedura zasad funkcjonowania oraz zachowania bezpieczeństwa
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
  2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki: przy wejściach oraz przy stanowiskach bibliotekarzy .
  2. Skraca się czas przebywania na terenie Biblioteki na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
  3. Sala komputerowa – 1 osoba, maksymalny czas pracy przy komputerze 30 min.
  4. Pokój muzealny „Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej” - zamknięty do odwołania.
  5. Sala gier planszowych - zamknięta do odwołania.
  6. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie osłony nosa i ust zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1.  Zbiory można wybierać samodzielnie zgodnie z zasadami opisanymi w §6
  2. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników zbiory można wypożyczać po uprzednim zamówieniu:
  1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika w katalogu on-line;
  2. telefonicznie pod numerem 22 350 96 35;
  3. mailowo pod adresem info@biblioteka-komorow.pl;
  4. poprzez portal społecznościowy facebook w wiadomości prywatnej
  5. poprzez wrzucenie kartki do skrzynki oznaczonej „tu wrzuć zamówienie na książki i płyty”
 2. Dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie. Zamówienia są kompletowane w kolejności wpływu.
  3. Czytelnik, który podał adres e-mail zostanie powiadomiony z systemu bibliotecznego mailem o możliwości odbioru zamówionych zbiorów (dla każdej zamówionej książki oddzielnie). Czytelnik, 
      który nie korzysta z poczty elektronicznej zostanie powiadomiony telefonicznie, jednak bibliotekarz podejmie 2 próby kontaktu. 
  4. Zbiory można odebrać w ciągu tygodnia od otrzymania powiadomienia (np. mailem z systemu bibliotecznego) w sali komputerowej lub w formie bezkontaktowej po telefonicznym umówieniu dnia i godziny odbioru na tarasie frontowym budynku.

 

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.
 2. Zwrotu zbiorów należy dokonać do wrzutni umieszczonej przy furtce wejściowej po uprzednim zapakowaniu ich w torbę (w celu ochrony przed zniszczeniem i/lub zamoknięciem) lub do kartonu znajdującego się w piwnicy biblioteki.
 3. Zwracane zbiory pozostają na karcie czytelnika na czas kwarantanny na okres 3 dni.
 4. Egzemplarze na kwarantannie są oznaczone datą zwrotu, odizolowane od egzemplarzy zwracanych w inne dni.
 5. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć osłonięty nos i usta oraz zaleca się używanie jednorazowych rękawic, a także zachować bezpieczną odległość od innych czytelników zgodnie z wytycznymi GIS.
 6. Bibliotekarz obsługujący wrzutnię każdorazowo po wyjęciu zwrotów zmienia rękawiczki oraz dezynfekuje ręce.

 

§6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

1. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

2. W ramach otwarcia Biblioteki wypożyczać i odbierać zbiory można w zmienionych godzinach:

Dni otwarcia Godziny 
poniedziałek 12.00-18.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 14:30-15:30
środa 12.00-19.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 15:00-16:00
czwartek 10.00-16.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 12:30-13:30
piątek 12.00-18.00
przerwa na pełną dezynfekcję: 14:30-15:30

 

3. Czytelnik, który chce wybrać samodzielnie lub przy pomocy bibliotekarza lekturę na miejscu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad: 
      1. po zdezynfekowaniu rąk należy pobrać koszyk w sieni biblioteki (wstęp tylko i wyłącznie z koszykiem). Prosimy wchodzić pojedynczo (bez osób towarzyszących) 1 koszyk = 1 osoba
      2. książki i płyty należy wkładać do koszyka i podać bibliotekarzowi do wypożyczenia
      3. przy wyjściu należy odłożyć koszyk na miejsce
      4. w przypadku braku koszyka w sieni należy zaczekać na zewnątrz na możliwość wejścia do budynku
      5. Czytelnicy zobowiązani są do maksymalnego skrócenia przebywania wewnątrz biblioteki, aby umożliwić innym osobom korzystanie z biblioteki
4. Czytelnik, który chce odebrać wcześniej zamówione pozycje w formie bezkontaktowej umawia telefonicznie odbiór. Czytelnicy są umawiani na konkretny dzień i godzinę – tak, aby zminimalizować kontakty pomiędzy czytelnikami. Po przybyciu czytelnik informuje telefonicznie bibliotekarza o gotowości do odbioru i dopiero wtedy bibliotekarz wystawia zamówione zbiory do koszyka odbioru bezkontaktowego.
4. Czytelnik, który chce odebrać zbiory w dowolnym czasie może odebrać je w sali komputerowej w ciągu tygodnia od potwierdzenia dostępności książki (np. z systemu bibliotecznego).
5. Do odwołania zawieszone jest korzystanie z pokoju pisarki oraz sali gier planszowych.
5. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki udostępnianych elektronicznie.
6. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi GIS czytelnik musi mieć osłonięty nos i usta, zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m.  oraz zaleca się używanie jednorazowych rękawic.
7. Znacznie ograniczona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki.

 

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Należy bezwzględnie zgłosić incydent do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Należy bezwzględnie ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

3. Zaleca się użytkownikom na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej i udostępnianych w gablotach