Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
48

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi użytkowników Biblioteki jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, tel.: 22 - 758 01 84; 22 350 96 35; fax 22 350 91 19 (dalej „My”, „Biblioteka” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych:
adres e-mail: info@biblioteka-komorow.pl , lub na powyższy adres pocztowy.

Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe IOD opublikowane są na Biuletynie Informacji Publicznej.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością prowadzoną zgodnie i na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,  bądź też za Państwa zgodą. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz akty wykonawczych do ww. ustaw.

Do podstawowych zadań bibliotek należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ jest to niezbędne do korzystania z materiałów bibliotecznych.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych niezbędnych do obsługi użytkowników i korzystanie przez nich z materiałów bibliotecznych, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczania korespondencji
  • świadczenia usług archiwizacyjnych
  • obsługi hostingowej
  • obsługi IT

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany
do archiwizacji.

Bezpieczeństwo epidemiczne

W związku ze stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich oraz chęć zapobiegania dalszemu rozwojowi epidemii, zobowiązani byliśmy do wprowadzenia na terenie placówki wielu dodatkowych procedur i zasad.

W czasie zagrożenia epidemicznego osoby chcące uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zobligowane są do podania swojego imienia, nazwiska, kontaktowego numeru telefonu, w celu ewentualnego skontaktowania się przez SANEPID, w przypadku wykrycia zarażenia COVID-19.
Przy wejściu na spotkanie organizator zastrzega sobie możliwość mierzenia temperatury ciała.

Dane są przechowywane przez 14 dni, a po tym czasie usuwane i nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym podmiotom.

Osoby, które nie wyrażają na to zgody nie zostaną wpuszczone na teren spotkania.