Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
463

Zasady

Co zrobić, aby zapisać się do Biblioteki?

Należy przyjść z:
- dorośli - aktualnym dowodem tożsamości;
- dzieci i młodzież do lat 15 (włącznie) - legitymacją (np. szkolną/studencką) oraz rodzicem / opiekunem, który podpisze zobowiązanie
- młodzież od lat 16 - legitymacją (np. szkolną/studencką)

Kartę zapisu należy podpisać we wskazanym miejscu.
Na kartach zapisu osób niepełnoletnich podpisuje się rodzic lub opiekun.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Karta Czytelnika uprawnia do korzystania z całego księgozbioru biblioteki.

 

Przy dokonywaniu zapisu czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biblioteki oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania.

Dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniubędą wykorzystywane wyłącznie do celów statystyk zbiorczych, odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych lub poinformowania o dostępności zamówionych przez czytelnika materiałów bibliotecznych.
Za niepełnoletniego czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
Złożenie podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem respektowania regulaminu.

Co zrobić, aby skorzystać z Sali Komputerowej Biblioteki?

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z Sali Komputerowej zobowiązany jest przyjść z dowodem tożsamości lub legitymacją.
Każda sesja komputerowa jest odrębnie zapisywana.

Korzystając z komputera Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz ogólnych zasad współżycia społecznego, a także norm moralnych.
Niedopuszczalne jest korzystanie z ogólnodostępnych komputerów w celu popełnienia wykroczeń i/lub przestępstw, nękania, udostępniania/pobierania nielegalnych plików, a także w celu korzystania z gier hazardowych.

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania ostrożności. Powinien pamiętać, aby każdorazowo wylogować się z portali i aplikacji oraz trwale skasować ściągnięte pliki - szczególnie te, które zawierają dane osobowe lub wizerunek.

Co zrobić, aby uniknąć płacenia kary za przetrzymane książki lub przedłużyć termin wypożyczenia książek?

Książki są wypożyczane na 1 miesiąc, Audiobooki i inne materiały audiowizualne na 2 tygodnie, Czasopisma na 1 tydzień.

Biblioteka nie informuje o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów, ani nie powiadamia o przekroczeniu terminu.
Okres karencji wynosi 7 dni, jeśli w tym czasie Użytkownik nie zwróci wypożyczonych zbiorów będzie zobowiązany do uiszczenia kary w wysokości 1,5 zł za każdy tydzień spóźnienia.

Zebrana kwota jest przeznaczana na działalność statutową biblioteki.

Biblioteka maksymalnie 2 razy w roku może wysyłać do Użytkowników karty z informacją nt. przetrzymanych zbiorów.

Prolongaty (przedłużenia terminu) wypożyczeń Użytkownik może dokonywać osobiście, telefonicznie, mailowo oraz poprzez portal społecznościowy.

Co oznaczają poziomy w Oddziale dla dzieci i młodzieży?

Literatura dla dzieci i młodzieży podzielona jest na cztery poziomy, w zależności od wieku czytelników:

0 poziom         -           literatura dla czytelników w wieku do 5 lat
I poziom         -           literatura dla czytelników w wieku 6 - 8 lat
II poziom        -           literatura dla czytelników w wieku 9 - 10 lat
III poziom      -           literatura dla czytelników w wieku 11 - 14 lat
IV poziom      -           literatura dla czytelników w wieku od 15 lat