Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
36

Regulamin monitoringu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

§ 1. 

 1. Na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego zwany dalej monitoringiem, którego administratorem jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, przy ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów.
 2. System monitoringu ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa użytkowników oraz ochronę mienia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie poprzez sprawowanie nadzoru na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
 3. Maksymalny okres przechowywania zapisów z kamer uzależniony jest od możliwości technicznych zainstalowanego sprzętu, następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie). 
 4. Miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 

 

§ 2. 

 1. Odpowiedzialnym za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Gminna Biblioteka Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, która ma dostęp do: 
  1. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer; 
  2. urządzenia rejestrującego; 
  3. zapisów z kamer. 
 2. Do zapoznania się z zapisami z kamer upoważnieni są: 
  1. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie; 
  2. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie; 
  3. Wykonawcy usług konserwacji systemów monitoringu;
  4. Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

 

§ 3.

 1. Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Dane zarejestrowane na nośniku, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku.
 3. Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Dyrektora Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom o których mowa w ust. 2. Wzór „wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Kopię nagrania przechowuje się maksymalnie przez okres niezbędny do zakończenia czynności prowadzonych przez organy o których mowa w ust. 2
 5. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie prowadzi rejestr udostępnienia nagrań z monitoringu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.