Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
59

Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług w placówce bibliotecznej.

§2

 1. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem możliwości pobierania opłat za:
  • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  • koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń między-bibliotecznych,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie kart bibliotecznych (za wydanie kolejnej karty bibliotecznej temu samemu czytelnikowi),
 2. Zasady pobierania oraz wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Godziny otwarcia biblioteki określa Dyrektor stosownym zarządzeniem.
 2. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony z powodu awarii, prac porządkowych, technicznych i/lub remontowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§4

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki i wydania Karty Bibliotecznej.
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dokument tożsamości zgodnie z pkt. 1 oraz dane dziecka.
 3. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego), opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powiadamiania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem wystąpienia skutków doręczenia korespondencji określonych w art. 139 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zobowiązuje się również do aktualizacji numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. Podpisując kartę zapisu do biblioteki użytkownik oświadcza (uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 i 286 Kodeksu Karnego), że podane podczas zapisu dane są prawdziwe.

§5

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

§6

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w:
  • wypożyczalni - na zewnątrz,
  • czytelni - na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych zbiorów.

§7

 1. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
 2. Małe zwierzęta mogą być wprowadzane tylko na krótkiej smyczy lub rękach opiekuna (zwierzęta pozostawione bez opieki zostaną wyprowadzone na zewnątrz),
 3. Podczas korzystania z zasobów biblioteki nie wolno spożywać posiłków oraz napojów,
 4. Ze względu na charakter budynku wewnątrz nie należy korzystać z telefonów komórkowych.

§8

 1. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz potwierdzenie odbioru karty uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.
 2. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział II. Karty Biblioteczne

§9

Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne. Na karcie bibliotecznej znajdują się dane teleadresowe biblioteki, napis „Karta Biblioteczna”, numer karty oraz kod kreskowy.

§10

 1. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia,
 2. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia materiałów bibliotecznych bez okazania karty przez użytkownika.

§11

Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty wzór upoważnienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

§12

 1. Osoba, która utraciła kartę zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracowników Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 2. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 3. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

 

Rozdział III. Warunki korzystania ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

§13

Z wypożyczalni dla dorosłych korzystają osoby od 19 roku życia, pozostałe korzystają z wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

§14

Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, parasol, torbę, teczkę na wieszaku lub w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§15

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 książek na okres 30 dni, książki mówione (audiobooki) w ilości 3 jednostek inwentarzowych na 14 dni, filmy w ilości 3 jednostek inwentarzowych na 7 dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
 2. Termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
 3. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o kolejne 30 dni. O ilości możliwych prolongat decyduje bibliotekarz.
 4. Bibliotekarz może skrócić czas wypożyczonych pozycji informując o tym czytelnika, jeżeli jest duże zainteresowanie daną książką ze strony innych użytkowników (dotyczy to szczególnie nowości wydawniczych oraz lektur).
 5. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka może zablokować jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Czytelnika jest zablokowane, ponadto Biblioteka w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w załączniku nr 1 może skierować sprawę do postępowania windykacyjnego.
 6. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 5 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 7. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki użytkownik zobowiązany jest:
  • odkupić taką samą pozycję,
  • odkupić inną przydatną bibliotece książkę (tytuł, wydanie itp. podaje bibliotekarz),
  • zapłacić na konto biblioteki kwotę za zagubioną pozycję.
 9. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.
 10. Książki, za które czytelnik zapłacił nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.
 11. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia, uszkodzenia przetrzymania książki Biblioteka nie wydaje czytelnikowi pokwitowań, wpłaty są przyjmowane tylko i wyłącznie na konto biblioteki.
 12. Jeśli zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 13. Kaucje mogą być pobierane od czytelników w następujących przypadkach:
  • przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek,
  • przy wypożyczaniu książek z księgozbioru podręcznego,
  • od osób przebywających krótkotrwale na terenie działalności biblioteki,
  • od osób, które pomimo monitów (upomnień) nie oddają książek w terminie.
 14. Bibliotekarz przyjmuje tylko odliczoną kwotę kaucji od czytelnika.
 15. Po upływie jednego roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja zostanie przekazana na realizację celów statutowych placówki (data liczona jest od ostatniej wizyty użytkownika w bibliotece).
 16. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział IV. Warunki korzystania ze zbiorów podręcznych, czasopism i zbiorów specjalnych

§16

 1. Korzystanie z księgozbiorów podręcznych Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odbywa się na miejscu. Mogą z nich korzystać wszystkie osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Bibliotekarz może zażądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§17

 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny, numery archiwalne podaje bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu: cztery czasopisma archiwalne (oprócz czasopism o charakterze regionalnym) na okres 7 dni.
 3. Użytkownicy na miejscu mają dostęp do gier planszowych, gry podaje obsługa biblioteki. Bibliotekarz może zażądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§18

Ze względu na charakter zbiorów oraz zapisy ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” usługi reprograficzne nie są udostępniane.

§19

Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić bez wiedzy bibliotekarza poza obszar Biblioteki.

 

Rozdział V.  Warunki korzystania z Internetu, sprzętu i programów multimedialnych

§20

 1. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych, a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 3. Osoby niepełnoletnie (w szczególności dzieci i młodzież do lat 16) ze stanowisk internetowych mogą korzystać po dostarczeniu do biblioteki karty zapisu do sali komputerowej podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór karty znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
 4. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości w celu dokonania wpisu do ewidencji.
 5. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

 

§21

 1. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną wiedzę obsługi komputera i programu.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien zapoznać się z regulaminem sali komputerowej (załącznik nr 5),
 3. Użytkownik może nieodpłatnie wydrukować informacje (do 4 stron A4).
 4. Użytkownik może kopiować informacje na dyski przenośne, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
 5. Użytkownik chcący korzystać z Tabletu powinien zapoznać się z regulaminem udostępniania tabletów (załącznik nr 6).

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§24

 1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 133,poz.883) i mogą być wykorzystane wyłącznie do:
  • rejestracji wypożyczeń,
  • prowadzenia statystyki bibliotecznej,
  • egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

§25

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zgodnie z wydanym w tej sprawie zarządzeniem.

§26

 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej www.biblioteka-komorow.pl oraz na tablicach informacyjnych biblioteki.

§27

Regulamin obowiązuje od 01.01. 2017 r.

 

Do pobrania:

Regulamin >>>

Załączniki do regulaminu:

1. Zasady pobierania opłat

2. Wzór karty zapisu

3. Upoważnienie do korzystania z konta bibliotecznego

4. Wzór karty zapisu do sali komputerowej

5. REGULAMIN SALI KOMPUTEROWEJ

6. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLETÓW