Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
19

Regulamin zamieszczania recenzji książek wypożyczonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  Bibliotece – oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  Dyrektorze Biblioteki – oznacza to osobę pełniącą obowiązki dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  Recenzji – oznacza to recenzję książki ze zbioru Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  Czytelniku – oznacza to osobę zarejestrowaną jako czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  Stronie biblioteki – oznacza to stronę internetową prowadzoną pod adresem www.biblioteka-komorow.pl
  Portalach społecznościowych – oznacza to strony Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie prowadzone na Facebooku oraz Instagramie

 2. Recenzję książki mogą nadsyłać wszyscy Czytelnicy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej pod adresem info@biblioteka-komorow.pl lub przekazać je osobiście w siedzibie Biblioteki pracownikowi Biblioteki.
 3. Czytelnik może nadesłać dowolną liczbę recenzji.
 4. Do recenzji może być dodane zdjęcie recenzowanej książki lub zdjęcie czytelnika.
 5. Nadsyłając recenzję Czytelnik wyraża zgodę na nieodpłatne jej opublikowanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, oraz dołączonym zdjęciem i potwierdza, że jest autorem/ką niniejszej recenzji i przy jej tworzeniu nie zostały naruszone niczyje prawa autorskie. W przypadku, gdy autorem recenzji jest osoba niepełnoletnia, zgodę wyraża opiekun prawny.
 6. Przesłanie recenzji jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz w social mediach prowadzonych dla ww instytucji (Facebook, Instagram) nadesłanej przeze mnie/ stworzonej przez osobę niepełnoletnią, której jestem prawnym opiekunem*, recenzji książki wraz z imieniem i nazwiskiem autora/ki oraz zamieszczenie nadesłanego zdjęcia z książką i/lub z wizerunkiem osoby na nim obecnej. Jednocześnie oświadczam, że jestem/osoba niepełnoletnia, której jestem opiekunem prawnym jest autorem/ką niniejszej recenzji i przy jej tworzeniu nie zostały naruszone niczyje prawa autorskie.”
  *niepotrzebne skreślić
 7. Recenzje do opublikowania wybiera Dyrektor Biblioteki przy uwzględnieniu opinii pracowników Biblioteki. Ze względów merytorycznych lub organizacyjnych wybrane recenzje mogą zostać nieopublikowane, a za decyzję o niepublikowaniu nie należy się żadne odszkodowanie.
 8. O terminie publikacji recenzji oraz miejscu publikacji decyduje Dyrektor Biblioteki.
 9. Za opublikowanie recenzji nie jest przyznawane żadne wynagrodzenie ani nagroda rzeczowa.
 10. Nie mogą być opublikowane recenzje, które:
  1. mogą zawierać zamiar naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich;
  2. zawierają wulgaryzmy (dopuszczalne są wyłącznie w przypadku cytowania danej książki, tylko gdy użyte są z konieczności);
  3. zawierają groźby, nawołują do przemocy lub nietolerancji;
  4. w zamierzony sposób ranią uczucia religijne, kulturowe, narodowościowe, polityczne i instytucjonalne.