Informujemy, że ze względów architektonicznych budynek biblioteki jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych Deklaracja dostępności
143

Regulamin sali komputerowej

§1

 1. Sala komputerowa czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki, czasowe zamknięcie sali komputerowej jest ogłaszane poprzez stronę internetową biblioteki znajdującą się pod adresem: www.biblioteka-komorow.pl oraz na tablicach informacyjnych biblioteki.
 2. Komputery znajdujące się w Sali komputerowej udostępniane są bezpłatnie.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych mają czytelnicy Biblioteki i mieszkańcy Gminy Michałowice.
 4. Limit czasu pracy dla pojedynczej sesji internetowej wynosi 1 (słownie: jedną) godzinę. Każda sesja jest rejestrowana oddzielnie.

 

§2

 1. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik powinien:
  • zapoznać się z Regulaminem – przystąpienie do pracy oznacza jego akceptację
  • zgłosić się z dokumentem tożsamości do obsługi w celu zapisania sesji komputerowej w bazie sali komputerowej
 2. Niepełnoletni użytkownicy mogą korzystać z komputerów po uprzednim dostarczeniu karty zapisu do sali komputerowej wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§3

Komputery przeznaczone są do korzystania:

 • z programów zainstalowanych na stanowiskach
 • z zasobów Internetu (z zastrzeżeniem §9)

§4

Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

§5

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie.

§6

Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach za zgodą pracownika biblioteki - 2 osoby.

§7

 1. Użytkownik czytelni ma prawo korzystania z internetu w celach informacyjnych i edukacyjnych, niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia. Wyniki pracy i poszukiwań może zapisywać na własnym nośniku zewnętrznym po uzyskaniu zgody pracownika biblioteki.
 2. Pracownik biblioteki ma prawo do kontroli pracy użytkownika i w razie konieczności do przerwania sesji, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym regulaminie.

§8

Biblioteka w miarę możliwości zapewnia:

 • poprawnie funkcjonujące stacje robocze i zainstalowane oprogramowanie
 • fachową wiedzę i pomoc obsługi

§9

 1. Użytkownik powinien:
  • pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa przy pracy przy komputerze w miejscu publicznym oraz w Internecie
  • pamiętać aby nie wykorzystywać sprzętu lub oprogramowania w do celów komercyjnych, rozrywkowych lub innych nie związanych z edukacją,
  • informować obsługę o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu lub oprogramowania zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i po jej zakończeniu
 2. Użytkownikowi nie wolno:
  • samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
  • wyświetlać, pobierać, rozpowszechniać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i prawnymi w szczególności o tematyce: pornograficznej, nazistowskiej, satanistycznej, sekciarskiej, promujące przemoc, okrucieństwo, nietolerancję itp.,
  • korzystać z programów oraz stron internetowej wymiany plików (p2p), a przede wszystkim pobierać lub rozpowszechniać treści objętych prawami autorskimi bez zgody autora (programy, filmy, zdjęcia, muzyka itp.)
  • instalować na komputerach znajdujących się w Sali komputerowej oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego przez Internet;

§10

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno:

 • wnosić do pracowni:
  • jedzenia, napojów (jeść/pić przy komputerze),
  • odzieży wierzchniej, mokrych parasoli itp.
 • dokonywać jakichkolwiek napraw, zmieniać konfiguracji sprzętu, przełączać lub odłączać klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcać jednostek centralnych, zrywać plomb itp.
 • zmieniać ustawień Panelu sterowania, Drukarek, Plików i folderów przenosić i/lub usuwać plików i/lub folderów systemowych;

§11

 1. Osoby korzystające powinny stosować się do postanowień przyjętego Regulaminu Sali Komputerowej oraz swoim zachowaniem nie zakłócać pracy innych Użytkowników komputerów lub osób korzystających z Czytelni.
 2. Osoby nie przestrzegające Regulaminu lub zachowujące się w nieodpowiedni sposób mogą zostać wyproszone.
 3. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu Użytkownik może otrzymać okresowy lub bezterminowy zakaz korzystania z komputera.

§12

 1. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien usunąć wygenerowane podczas pracy pliki, aby pozostawić sprzęt komputerowy w zastanej konfiguracji.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych użytkownika powstały na skutek wadliwie funkcjonujących usług komputerowych.